Izsoles

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pārvaldīšanā esošo telpu, kas atrodas Valmieras ielā 19, Cēsīs ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0604 001, ar kopējo platību 109,9 m2 un Egļu gatvē 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0165 001, ar kopējo platību 301,5 m2 nomas tiesību TREŠĀ izsole

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, reģ. Nr. 90009613611, juridiskā adrese Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV- 4126, e-pasts info@vtdt.edu.lv, tālr.26108080

Nomas tiesību izsoles veids

TREŠĀ rakstveida nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli

 

Nomas objekts Nr.1

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pārvaldīšanā esošas nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 109,9 m2 , adrese: Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā un kadastra apzīmējumu 4201 002 0604 001 

 

Nomas objekts Nr.2

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pārvaldīšanā esošas nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 301,5 m2, adrese: Egļu gatve 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0165 001

 

Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objekts Nr.1 atrodas Valmieras ielā 19, Cēsīs, mācību korpusa 1.stāvā, nomas objekts Nr.2 atrodas Egļu gatvē 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā vecā mācību korpusa 1.stāvā.

Nomas objekti ir labā tehniskā stāvoklī – flīžu grīdas segums, krāsotas sienas, silts/ auksts ūdens, apkure, elektroenerģija. WC koplietošanas telpās flīžu grīdas segums, flīžu sienas segums, siltais un aukstais ūdens, sanitārie mezgli nodrošināti ar higiēnas precēm.

Ēkām Valmieras ielā 19, Cēsīs un Egļu gatvē 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā ir centralizēta apkure, ēkas ir aprīkotas ar ugunsdzēsības signalizāciju, nodrošināta ēku, koplietošanas telpu uzkopšana, tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope, teritorijas uzturēšana un uzkopšana.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš

Uz 1 (vienu) gadu bez iespējas līguma termiņu pagarināt

 

Iznomājamā objekta Nr.1 nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

EUR 0,36 (nulle euro 36 centi)/ mēnesī

Bez pievienotā vērtības nodokļa

izsoles solis – 0,01 euro/m2 EUR

 

Iznomājamā objekta Nr.2 nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

EUR 0,25 (nulle euro 25 centi)/ mēnesī

Bez pievienotās vērtības nodokļa

Izsoles solis - 0,01 euro/m2 EUR

 

Izsoles norises vieta un laiks

2021.gada 10. jūnijā plkst.09.30

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā  Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā, 107.kabinetā

 

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Nomas objekta apskati darba dienas no 2021.gada 2.jūnija līdz 2021.gada 8.jūnija plkst.16:30, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu vecāko saimniecības pārzini Valeriju Klāsonu tālrunis: 28661460.

 

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā  Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30) pie Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas Ritas Deičas, tālrunis 26108080 vai nosūtot pa pastu uz Egļu gatvi 9, Priekuļos, Priekuļu novadā, LV-4126, sākot ar sludinājuma ievietošanu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā līdz 2021.gada 9.jūnija plkst.16:30

Trešās izsoles noteikumi

Sludinājums (pielikums 1)

Nomas līgums Valmieras iela 19, Cēsis

Nomas līgums Egļu gatve 8, Priekuļi

Nomas pieteikums (pielikums 2)

 

Valmieras ielā 19, Cēsīs telpu raksturojums

Vērtējumā ņemts vērā ēku tehniskais risinājums, nolietojums un telpu arhitektoniskā risinājuma atbilstība mūsdienu prasībām. Iznomājamās telpas atrodas Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums ēkā Cēsu pilsētā, sabiedriskas un komerciālas apbūves zonā.
Iznomājamo telpu, saskaņā ar inventarizācijas lietu ( telpas 1. -9.), kopējā platība ir 109,9 kvm,  ēdnīcas telpas 50,4 kvm, virtuve 29,9 kvm un palīgtelpas. Telpas ir labā tehniskā stāvoklī, pievienotas visām pilsētas komunikācijām, nodrošinātas ar aprīkojumu. Ir atsevišķa ieeja no ārpuses. Vērtēšanas brīdī iznomājamās telpas netiek izmantotas paredzētajam mērķim.

Egļu gatves 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā  telpu raksturojums

Vērtējumā ņemts vērā ēku tehniskais risinājums, nolietojums un telpu arhitektoniskā risinājuma atbilstība mūsdienu prasībām. Iznomājamās telpas atrodas Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums ēkā Priekuļu pagastā, sabiedriskas un komerciālas apbūves zonā.
Iznomājamo telpu, saskaņā ar inventarizācijas lietu ( telpas 108. -111, un 114-123), kopējā platība ir 301,5 kvm, t.sk. ēdnīcas telpas 136,5 kvm, virtuve 67,4 kvm un palīgtelpas. Telpas ir labā tehniskā stāvoklī, pievienotas visām pagasta komunikācijām, nodrošinātas ar aprīkojumu. Ir atsevišķa ieeja no ārpuses. Vērtēšanas brīdī iznomājamās telpas netiek izmantotas paredzētajam mērķim.