Izsoles
Izsole nr 1.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pārvaldīšanā esošas nedzīvojamās telpas daļas ar kopējo platību 1,5 m2, adrese: Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā un kadastra apzīmējumu 4201 002 0604 001  un nedzīvojamās telpas daļu ar kopējo platību 1,5 m2, adrese: Egļu gatve 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā Cēsu novadā ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0165 002 pirmreizējā rakstveida nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, reģ. Nr. 90009613611, juridiskā adrese Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV- 4126, e-pasts info@vtdt.edu.lv, tālr.26108080

Nomas tiesību izsoles veids

Pirmreizējā rakstveida nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli

 

Nomas objekts Nr.1

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pārvaldīšanā esošas nedzīvojamās telpas daļa ar kopējo platību 1,5 m2 , adrese: Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā un kadastra apzīmējumu 4201 002 0604 001  

 

Nomas objekts Nr.2

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pārvaldīšanā esošas nedzīvojamās telpas daļu ar kopējo platību 1,5 m2, adrese: Egļu gatve 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā Cēsu novadā ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0165 002

 

Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objekts Nr.1 atrodas Valmieras ielā 19, Cēsīs, mācību korpusa 1.stāvā, nomas objekts Nr.2 atrodas Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā jaunā mācību korpusa 1.stāvā.. 
Nomas objekti ir labā tehniskā stāvoklī – flīžu grīdas segums, krāsotas sienas, silts/ auksts ūdens, apkure, elektroenerģija.
WC koplietošanas telpās flīžu grīdas segums, flīžu sienas segums, siltais un aukstais ūdens, sanitārie mezgli nodrošināti ar higiēnas precēm. 
Ēkām Valmieras ielā 19, Cēsīs un Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā ir centralizēta apkure, ēkas ir aprīkotas ar ugunsdzēsības signalizāciju, nodrošināta ēku, koplietošanas telpu uzkopšana, tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope, teritorijas uzturēšana un uzkopšana.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

Uz 5(pieciem) gadiem ar iespēju līguma termiņu pagarināt

 

Iznomājamā objekta Nr.1 nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi)/ mēnesī par 1m2
Bez pievienotā vērtības nodokļa
izsoles solis – 0,01 euro/m2 EUR

 

Iznomājamā objekta Nr.2 nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi)/ mēnesī par 1m2

Bez pievienotā vērtības nodokļa

izsoles solis – 0,01 euro/m2 EUR

 

Izsoles norises vieta un laiks

2021.gada 24.augustā plkst.09.30
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā  Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā Cēsu novadā, 107.kabinetā

 

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Nomas objekta apskati darba dienas no 2021.gada 17.augusta līdz 2021.gada 20.augusta plkst.15:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu vecāko saimniecības pārzini Valeriju Klāsonu tālrunis: 28661460.

 

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā  Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30) pie Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas Ritas Deičas, tālrunis 26108080 vai nosūtot pa pastu uz Egļu gatvi 9, Priekuļos, Cēsu novadā, LV-4126, sākot ar sludinājuma ievietošanu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā līdz 2021.gada 23.augusta plkst.16:30

Nomas tiesības izsoles noteikumi

Sludinājums

Nomas līgums Valmieras iela 19, Cēsis

Nomas līgums Egļu gatve 9, Priekuļi

Nomas pieteikums
 

Izsole nr 2.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pārvaldīšanā esošas nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 109,9 m2 , adrese: Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā un kadastra apzīmējumu 4201 002 0604 001  un nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 301,5 m2, adrese: Egļu gatve 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā Cēsu novadā ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0165 001 pirmreizējā rakstveida nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, reģ. Nr. 90009613611, juridiskā adrese Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV- 4126, e-pasts info@vtdt.edu.lv, tālr.26108080

Nomas tiesību izsoles veids

Pirmreizējā rakstveida nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli

 

Nomas objekts Nr.1

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pārvaldīšanā esošas nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 109,9 m2 , adrese: Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā un kadastra apzīmējumu 4201 002 0604 001  

 

Nomas objekts Nr.2

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pārvaldīšanā esošas nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 301,5 m2, adrese: Egļu gatve 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā Cēsu novadā ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0165 001

 

Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objekts Nr.1 atrodas Valmieras ielā 19, Cēsīs, mācību korpusa 1.stāvā, nomas objekts Nr.2 atrodas Egļu gatvē 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā vecā mācību korpusa 1.stāvā.. 
Nomas objekti ir labā tehniskā stāvoklī – flīžu grīdas segums, krāsotas sienas, silts/ auksts ūdens, apkure, elektroenerģija.
WC koplietošanas telpās flīžu grīdas segums, flīžu sienas segums, siltais un aukstais ūdens, sanitārie mezgli nodrošināti ar higiēnas precēm. 
Ēkām Valmieras ielā 19, Cēsīs un Egļu gatvē 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā ir centralizēta apkure, ēkas ir aprīkotas ar ugunsdzēsības signalizāciju, nodrošināta ēku, koplietošanas telpu uzkopšana, tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope, teritorijas uzturēšana un uzkopšana

Maksimālais iznomāšanas termiņš

Uz 5(pieciem) gadiem ar iespēju līguma termiņu pagarināt

 

Iznomājamā objekta Nr.1 nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

EUR 0,92 (nulle euro 92 centi)/ mēnesī
Bez pievienotā vērtības nodokļa
izsoles solis – 0,01 euro/m2 EUR

 

Iznomājamā objekta Nr.2 nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

EUR 0,63 (nulle euro 63 centi)/ mēnesī
Bez pievienotās vērtības nodokļa
Izsoles solis - 0,01 euro/m2 EUR

 

Izsoles norises vieta un laiks

2021.gada 26.augustā plkst.11.30
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā  Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā Cēsu novadā, 107.kabinetā

 

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Nomas objekta apskati darba dienas no 2021.gada 19.augusta līdz 2021.gada 25.augusta  plkst.16:30, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu vecāko saimniecības pārzini Valeriju Klāsonu tālrunis: 28661460.

 

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā  Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā Cēsu novadā 107.kabinetā, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30) pie Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas Ritas Deičas, tālrunis 26108080 sākot ar sludinājuma ievietošanu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā līdz 2021.gada 25.augusta plkst.16.30.

Nomas tiesības izsoles noteikumi

Sludinājums

Nomas līgums Valmieras iela 19, Cēsis

Nomas līgums Egļu gatve 8, Priekuļi

Nomas pieteikums

Telpu plāns Valmieras iela 19, Cēsis

Telpu plāns Egļu gatve 8, Priekuļi

Egļu gatves 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā telpu raksturojums

Valmieras iela 19, Cēsīs telpu raksturojums