top of page

MAKSAS KURSI

AUGU AIZSARDZĪBA

 

Izglītības programmas nosaukums: Neformālās izglītības programma Augu aizsardzība

 

Kopējais stundu skaits: 30 stundas (27 stundas apmācības, 3 stundas eksāmens)

 

Programmas īstenošanas veids: klātiene, Egļu gatve 9, Priekuļi, Cēsu novads

 

Mācību norise: 21.03.2023. – 23.03.2023., plkst. 8:30 – 16:30

 

Prasības iepriekšējai izglītībai: Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

 

Priekšzināšanu līmenis: Bez ierobežojuma

 

Mācību programmas mērķis: iegūt zināšanas un prasmes augu aizsardzības līdzekļu izmantošanā, ierobežojot kultūraugu nezāles, slimības un kaitēkļus.

 

Mācību programmas saturs:

 1. augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai;

 2. normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;

 3. augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi (piemēram, pēc ķīmiskā sastāva, iedarbības veida, kaitīgā organisma, preparatīvās formas);

 4. karantīnas un nekarantīnas organismi;

 5. kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes;

 6. kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes;

 7. nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums;

 8. integrētā augu aizsardzība;

 9. augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes;

 10. iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;

 11. simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība;

 12. nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;

 13. darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;

 14. augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija;

 15. rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas).

 

Pedagogi: Sarmīte Audere, Edgars Ķīsis

Mācību dalībnieku skaits grupā: minimālais skaits – 15

 

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi, otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība (atbilst Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi")

 

Mācību maksa: EUR 163.50 (tajā skaitā maksa par eksāmena kārtošanu un apliecības saņemšanu)

 

Kontaktpersona: Kristīne Rebinova, tālrunis 26465893, e-pasts: kristine.rebinova@vtdt.edu.lv

 

Pieteikšanās kārtība: aizpildot anketu https://forms.gle/snU3H5p82Xf7Utyq9 līdz 8.martam

 

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

bottom of page