top of page

Visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes 

Kā notiek pieteikšanās mācībām?

Vispirms mācībām piesakies elektroniski, aizpildot motivācijas vēstuli. Saite uz pieteikšanos: www.vtdt.lv/uznemsana. Kad saņemsi pamatskolas izglītības dokumentus, kopā ar vecākiem vai likumisko pārstāvi jānāk uz tehnikumu, jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Sīkāka informācija par dokumentu iesniegšanu klātienē būs publicēta VTDT mājas lapā.


Kādi dokumenti jāiesniedz?

  • Iesniegums tehnikuma direktoram (sagatavota veidlapa, aizpildāma uz vietas tehnikumā);

  • iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un pielikuma “Sekmju izraksts’’ kopija, uzrādot dokumenta oriģinālus;

  • centralizēto eksāmenu sertifikāts (izdruka);

  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt izvēlēto profesiju - norādot informāciju par hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei;

  • 2 fotogrāfijas (3x4 cm),

  • ja attiecināms, bāreņa apliecības kopija vai “3+ Ģimenes kartes” kopija, uzrādot oriģinālu.

 

Kādās profesijās uzņem pēc pamatskolas?
Programmas, kurās uzņem pēc pamatskolas absolvēšanas aplūkojamas šeit:

 www.vtdt.lv/macibas-pec-pamatskolas

Cik audzēkņus uzņem vienā grupā?

Maksimālais skaits ir 30 audzēkņi grupā.


Pēc kādiem kritērijiem uzņem tehnikumā?

Personas ieskaitīšana tehnikumā notiek uz iesniegto dokumentu pamata konkursa kārtībā, izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto vidējo vērtējumu centralizēto eksāmenu rezultātos. Kā arī tiek vērtēta elektroniski iesniegtā motivācijas vēstule par vēlmi mācīties izvēlētājā profesijā.


Kā es varu zināt, ka esmu uzņemts tehnikumā?
Komisija, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto izglītojamo skaitu mācību grupā, pieņem lēmumu par personas ieskaitīšanu tehnikuma izglītojamo skaitā. Uzņemšanas rezultāti tiek publicēti tehnikuma mājaslapā www.vtdt.lv/rezultati.

 

Vai mācoties tehnikumā ir iespēja saņemt stipendiju?

Izglītojamie saņem ikmēneša stipendiju saskaņā ar tehnikuma Stipendiju piešķiršanas nolikumu. Stipendijas apmērs ir atkarīgs no mēneša vidējās atzīmes. Ja piedalīsies sabiedriskajās aktivitātēs, gūsi panākumus konkursos, olimpiādēs vai sporta sacensībās, varēsi iegūt paaugstināto stipendiju. Maksimālais stipendijas apmērs ir 150 eiro. Ja būsi nesekmīgs vai neattaisnoti kavēsi stundas, stipendiju nesaņemsi.

 

Kad  ir vasaras brīvlaiks?

Ir Ziemassvētku brīvlaiks (2 nedēļas) un vasaras brīvlaiks (no 1. jūlija līdz 31. augustam).

Vai 1.kursā notiks tikai teorētiskā apmācība?

Mācību stundu saraksts tehnikumā katru nedēļu ir mainīgs. 1. kursā izglītojamie apgūst gan teoriju, gan praktiskās mācības.

Vai mācības notiek abās ēkās - gan Cesīs, gan Priekuļos?

Ir profesijas, kurām mācības notiek gan Cēsīs, gan Priekuļos. To var redzēt VTDT mājas lapā publicētajā stundu sarakstā, kur pirms kabineta numura ir norāde – C (Cēsis) vai P (Priekuļi).

Ēkas atrodas 6 km attālumā viena no otras. (Ar sabiedrisko transportu - 15 min, ar velosipēdu - 15-20 min, kājām - 45-50 min).

Kādi eksāmeni būs jākārto, mācoties tehnikumā?

Kad beidzas kāds no moduļiem (profesionālais mācību priekšmets), izglītojamie kārto moduļa eksāmenu. Šādi moduļu eksāmeni mācību gadā var būt vairāki. Pirmie moduļu eksāmeni var būt jau 1. semestra beigās.

3. kursā būs jākārto valsts obligātie centralizētie eksāmeni: angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā.

4. kursā būs jākārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Vai tehnikums nodrošina autovadītāja, traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanu?

Mācību procesa laikā autovadītāja apliecību (B kategorija) iegūst izglītojamie, kuri mācās Automehāniķa un Autovirsbūvju remontatslēdznieka kvalifikācijā. Traktortehnikas vadītāja apliecību (TR2) iegūst izglītojamie, kuri mācās Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa, Augkopības tehniķa, Elektrotehniķa kvalifikācijās.

Vai man būs grupas audzinātājs, vai kāds cits cilvēks, pie kura varu vērsties ar neskaidriem, mani interesējošiem jautājumiem?

Jā, katrai audzēkņu grupai ir grupas audzinātājs, kurš palīdz un sniedz nepieciešamo atbalstu. Tehnikumā ir pieejams arī sociālais pedagogs un karjeras izglītības konsultants.

Jauniešiem, kuri dzīvo dienesta viesnīcā, atbalstu sniedz arī dienesta viesnīcas audzinātājs. 


Kā notiek pieteikšanās dzīvošanai dienesta viesnīcā?

Uzņemšanas anketā jāatzīmē, ka būs nepieciešama dienesta viesnīca. Tā kā dienesta viesnīcā Cēsīs gultasvietu skaits ir ļoti ierobežots, jārēķinās, ka vieta var tikt piešķirta dienesta viesnīcā Priekuļos.


Kā notiek istabiņu ierādīšana dienesta viesnīcā?

Ja iespējams, tad vienas grupas audzēkņus izvieto vienā dienesta viesnīcas stāvā. Ja nevar sadzīvot ar istabiņas biedriem, jaunietis informē dienesta viesnīcas audzinātāju un, ja ir brīvas vietas, tiek ierādīta cita gultasvieta. 

 

Cik audzēkņu dzīvo vienā dienesta viesnīcas istabiņā?

Cēsu dienesta viesnīcā ir divvietīgas istabiņas ar koplietošanas tualeti un dušas telpu.
Priekuļos istabiņas ir dzīvokļu tipa - ir koplietošanas koridors, tualete, dušas telpa un divas istabiņas, no kurām viena ir divvietīga istabiņa un otra - četrvietīga.


Kādas ir iespējas brīvā laika pavadīšanai pēc mācību stundām?

Tehnikumā darbojas interešu izglītības pulciņi: www.vtdt.lv/pulcini. Priekuļos  netālu no tehnikuma ir peldbaseins, pastaigu takas, slēpošanas - biatlona trase. Pie dienesta viesnīcas ir tehnikuma stadions, basketbola laukums un disku golfa trase. Bumbas un diski ir pieejami dienesta viesnīcā.

Cēsīs netālu no skolas ir pilsētas stadions, kuru jaunieši aktīvi izmanto, kā arī ir pieejamas visas Cēsu pilsētas piedāvātās iespējas brīvā laika pavadīšanai un Cēsu pilsētas Sporta skola.

Prakses vieta jāmeklē audzēkņiem vai to nodrošina tehnikums?

Prakses vietu nodrošina tehnikums.


Kur notiek praktiskās mācības?
Praktiskās mācības notiek gan tehnikumā, gan uzņēmumos.


Vai prakses ārpus skolas jāiziet vienā un tajā pašā uzņēmumā?
Prakses notiek dažādos uzņēmumos.

Vai prakses laikā audzēkņiem maksā stipendiju?

Prakse ir mācību procesa sastāvdaļa, tāpēc prakses laikā audzēknis saņem stipendiju saskaņā ar tehnikuma Stipendiju piešķiršanas nolikumu.

 

Vai tehnikumā ir vieglāk mācīties kā vidusskolā?

Ja izvēlētā profesija Tevi interesē un Tu nopietni attiecies pret mācību procesu, mācības tehnikumā būs interesantas un nešķitīs pārlieku grūtas. Noteikti noderēs prasme plānot laiku un darīt lietas laicīgi.

 

Kur man ir iespēja pārliecināties, ka manas dotības ir piemērotas izvēlētajai profesijai?

Pirms stāšanās VTDT, iesakām apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas. Karjeras konsultācijām piesakies ŠEIT.  

Ko man darīt, ja saprotu, ka izvēlētā profesija man nepatīk?

Droši runā par šo ar grupas audzinātāju vai karjeras izglītības konsultantu, kas palīdzēs noskaidrot, kurš profesionālais virziens Tev būtu piemērots. Mācību gada sākumā profesiju ir iespējams mainīt, ja ir brīvas vietas attiecīgajā grupā.

Vai pēc tehnikuma es varēšu studēt augstskolā?Jā, pēc tehnikuma absolvēšanas, varēsi studēt augstskolā un turpināt celt kvalifikāciju savā profesijā vai studēt citā nozarē.

bottom of page