top of page

Visiežāk uzdotie jautājumi un atbildes 

Kā notiek pieteikšanās mācībām?
Mācībām klātienē var pieteikties elektroniskajā sistēmā, apmeklējot saiti https://www.vtdt.lv/uznemsana, bet izglītības dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, jāiesniedz klātienē tehnikumā laikā, kad ir izsludināta pieteikšanās.


Cik ilgi norisinās elektroniskā pieteikšanās mācībām?
Elektroniskā pieteikšanās mācībām uz kārtējo nākamo mācību gadu sākas jau pavasarī, savukārt dokumentu iesniegšana klātienē jūnijā (uzņemšanas komisijas sēdes laiks katru mācību gadu tiek precizēts un publicēts).


Kādi dokumenti jāiesniedz?
Jāiesniedz:

  • iesniegums tehnikuma direktoram, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija;

  • iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un pielikuma “Sekmju izraksts’’ kopija, uzrādot dokumenta oriģinālus;

  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;

  • 2 fotogrāfijas (3x4 cm).

 

Kādās profesijās uzņem pēc pamatskolas?
Programmas, kurās uzņem pēc pamatskolas absolvēšanas aplūkojamas: https://www.vtdt.lv/macibas-pec-pamatskolas

Cik audzēkņus uzņem vienā grupā?
30 audzēkņi vienā grupā ir maksimālais skaits, ko iespējams uzņemt.


Pēc kādiem kritērijiem uzņem tehnikumā?
Personas ieskaitīšana tehnikumā notiek uz iesniegto dokumentu pamata konkursa
kārtībā, izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto vidējo vērtējumu mācību priekšmetos. Vienāda vidējā mācību sasniegumu vērtējuma gadījumā priekšroka ir personai, kurai ir augstāks vidējais vērtējums.


Kā es varu zināt, ka esmu uzņemts tehnikumā?
Komisija, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto izglītojamo skaitu mācību grupā, pieņem lēmumu par personas ieskaitīšanu Tehnikuma izglītojamo skaitā un nosūta apstiprinājuma vēstuli pa e-pastu. Uzņemtie audzēkņi un viņu vecāki par uzņemšanas rezultātiem tiek informēti arī telefoniski. 

 

Vai mācoties tehnikumā ir iespēja saņemt stipendiju?

Izglītojamajiem, kuri ir sekmīgi un kuriem nav neattaisnoti kavētu mācību stundu un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, ir iespēja katru mēnesi saņemt stipendiju līdz 150 EUR apmērā.

 

Kad  ir vasaras brīvlaiks?

Vasaras brīvlaiks tehnikumā ir no 1.jūlija līdz 31.augustam.

Vai 1.kursā notiks tikai teorētiskā apmācība?

Mācību stundu saraksts tehnikumā katru nedēļu ir mainīgs. 1.kursā izglītojamie apgūst gan teoriju 50% apmērā, gan praktiskās mācības 50% apmērā.

Kādi eksāmeni būs jākārto, mācoties tehnikumā?

3. kursā būs jākārto valsts obligātie centralizētie eksāmeni – angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā un viens eksāmens pēc izvēles. 4.kursā būs jākārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Vai tehnikums nodrošina autovadītāja, traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanu?

Mācību procesa laikā autovadītāja apliecību (B kategorija) iegūst izglītojamie, kuri mācās Automehāniķa kvalifikācijā. Traktortehnikas vadītāja apliecību (TR2) iegūst izglītojamie, kuri mācās Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa, Augkopības tehniķa, Elektrotehniķa kvalifikācijās.

Vai man būs grupas audzinātājs, vai kāds cits cilvēks, pie kura varu vērsties ar neskaidriem, mani interesējošiem jautājumiem?
Jā, katrai audzēkņu grupai ir grupas audzinātājs. kurš sniedz atbalstu neskaidrību gadījumos. Tehnikumā arī darbojas sociālais pedagogs un pedagogs karjeras konsultants. 


Kā notiek pieteikšanās dzīvošanai dienesta viesnīcā?
Uzņemšanas anketā jāatzīmē, ka būs nepieciešama dienesta viesnīca. 


Kā notiek istabiņu ierādīšana dienesta viesnīcā?
Ja iespējams, tad vienas grupas audzēkņus izvieto vienā dienesta viesnīcas stāvā. Istabiņās cenšas izvietot ņemot vērā audzēkņu dzīves vietu, lai būtu iespēja kopā ierasties dienesta viesnīcā un kopā braukt mājās. Taču, rakstot iesniegumu direktoram, iespējams lūgt iedalīt istabiņu kopā ar draugu, kursabiedru vai tml. 

 

Cik audzēkņu dzīvo vienā dienesta viesnīcas istabiņā?
Cēsu dienesta viesnīcā ir divvietīgas istabiņas ar koplietošanas tualeti un dušas telpu, kopēju lielo virsdrēbju, apavu skapi.
Priekuļos istabiņas ir dzīvokļu tipa - ir koplietošanas koridors, tualete, dušas telpa un divas istabiņas. Viena divvietīga istabiņa un otra četrvietīga istabiņa.


Kādas ir iespējas brīvā laika pavadīšanai pēc mācību stundām?
Tehnikumā darbojas interešu izglītības pulciņi - sportā, kultūrizglītībā un mācību priekšmetos. Blakus tehnikumam - Priekuļos ir peldbaseins, pastaigu takas, slēpošanas - biatlona trase un tikai 5 km attālumā Žagarkalns.  Iespēju robežās ziemās tiek sagatavots hokeja laukums. Tehnikuma Cēsu ēkas atrodas blakus stadionam, kuru iespējams izmantot. Protams, iespējams izmantot visas Cēsu pilsētas piedāvātās iespējas brīvā laika pavadīšanai.

Prakses vieta jāmeklē audzēkņiem vai to nodrošina tehnikums?
Audzēkņiem ir iespēja pašiem meklēt un atrast sev vēlamo prakses vietu, taču, ja neizdodas to izdarīt, tehnikums piedāvā iepazīties ar prakses vietu datu bāzi, kas pieejama Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma iekšējā mājaslapā audzēkņiem, kā arī ir norīkots prakses vadītājs, kurš palīdzēs atrast piemērotāko prakses uzņēmumu.


Kur notiek praktiskās mācības?
Praktiskās mācības notiek gan tehnikumā, gan uzņēmumos.


Vai prakses ārpus skolas jāiziet vienā un tajā pašā uzņēmumā?
Prakses drīkst iziet dažādos uzņēmumos.

 

Vai prakses laikā audzēkņiem maksā stipendiju?
Prakse ir mācību procesa sastāvdaļa, tāpēc  prakses laikā audzēknis saņem stipendiju.

 

Vai tehnikumā ir vieglāk mācīties kā vidusskolā?
Jā, ja esi pārliecināts, ka izvēlētā profesija Tev interesē un esi gatavs jauniem izaicinājumiem  - praktiskām un padziļinātām mācību stundām par profesiju.

 

Kur man ir iespēja pārliecināties, ka manas dotības ir piemērotas izvēlētajai profesijai?
Iesakām apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas pie karjeras konsultanta. Ja šādas domas radīsies, kad jau būsi iestājies VTDT, piesakies konsultācijai pie tehnikuma pedagoga karjeras konsultanta https://www.vtdt.lv/testi-karjeras-konsultacijas.

Ko man darīt, ja saprotu, ka izvēlētā profesija man nepatīk?
Pirmajos mēnešos jaunieši mēdz apjaust, ka profesija neinteresē. Droši runā par šo ar grupas audzinātāju vai pedagogu karjeras konsultantu, kas palīdzēs noskaidrot kāds profesionālais virziens Tev ir piemērots un piedāvās mācīties citā tehnikuma piedāvātā profesijā, ja tā Tev būs saistoša.

Vai pēc tehnikuma es varēšu studēt augstskolā?
Jā, pēc sekmīga tehnikuma absolvēšanas, katram jaunietim ir iespēja studēt augstskolā, turpinot celt kvalifikāciju savā profesijā vai studēt pavisam citā profesijā/ nozarē.

bottom of page