top of page

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma metodiskais centrs nodrošina tehnikuma mācību darbu ar informācijas resursiem.

Metodiskā centra mērķis ir  veidot un attīstīt mūsdienīgu izglītības vidi pedagogu un izglītojamo radošai darbībai, nodrošināt atbalstu mācību, pētnieciskajam un izziņas darbam, veicināt inovāciju ieviešanu izglītības procesā, aktivizēt pedagogu profesionālās meistarības un sadarbības pilnveidi, nodrošināt virzību uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, ilgtspējīgai izaugsmei.

biblioteka_20.jpg

Centra galvenie uzdevumi ir: 

 • nodrošināt metodisku atbalstu mācību priekšmetu/moduļu pedagogiem izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā;

 • informēt par aktualitātēm izglītības normatīvajos dokumentos, mācību priekšmetu standartos un programmās, profesiju standartos, modulārās izglītības programmās un metodikā;

 • sekmēt informācijas tehnoloģiju mērķtiecīgu un kvalitatīvu izmantošanu, lai pedagogi mācīšanas un mācīšanās procesā veidotu un radoši izmantotu mācību un metodiskos materiālus, interneta resursus;

 • atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, sniegt metodisko atbalstu izglītības programmu izstrādē;

 • izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu, dokumentu un informācijas komplektēšana, pedagogu, izglītojamo un darbinieku informacionālā un bibliotekārā apkalpošana;

 • nodrošināt Tehnikumā esošās informācijas un literatūras pieejamību  izglītojamiem un pedagogiem;

 • u.c.

Metodiskajā centrā  ir pieejams bezmaksas interneta pieslēgums. Izglītojamajiem, pedagogiem un darbiniekiem ir brīva pieeja uzziņu literatūrai, jaunākajiem izdevumiem dažādās nozarēs, daiļliteratūrai.

 

Metodiskā centra darba laiki
Pirmdienās     08:00 – 17:00
Otrdienās        08:00 – 17:00
Trešdienās      08:00 – 17:00
Ceturtdienās  08:00 – 17:00
Piektdienās    08:00 – 14:00

Keyboard

Tehnikuma metodiskā centra 2021.gada abonētie periodiskie izdevumi

 

Centra krājumā pieejami periodiskie izdevumi, grāmatas un metodiskie līdzekļi gan latviešu, gan svešvalodās.


Metodiskajā centrā iespējams:

 • saņemt informācijas avotus;

 • saņemt uzziņas un konsultācijas;

 • izmantot datorus un interneta pieslēgumu;

 • aplūkot tematiskas izstāde.

 

Noderīgas saites internetā

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma metodiskā centra  elektroniskais katalogs (https://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/38/home.aspx)

Cēsu Centrālās bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs (cesis.biblioteka.lv)

Vidzemes Augstskolas un Valmieras bibliotēku elektroniskais kopkatalogs (valmiera.biblioteka.lv)

Digitalizētie video un audio (Diva.lv)

Latvijas filmas (Filmas.lv)

Zvaigzne ABC e-grāmatas (zvaigzne.lv) (šobrīd pieejamas bez maksas)
TV raidījumi tiešraidē un arhīvā (replay.lsm.lv/lv)
Latvijas Nacionālā bibliotēka (https://lnb.lv/)

E-grāmatu bibliotēka (3td.lv) "3td E-GRĀMATU bibliotēka" ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē. 

bottom of page