top of page

 

 

 

 

 

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001


Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)
Sadarbības partneri: Profesionālās izglītības iestādes (PII) un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums).  http://www.lddk.lv/uznemumi/ (pieejami projektā iesaistītie uzņēmumi).
Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.augusts
Atbalsta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās
PROJEKTA atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

1. Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā – uzņēmumā un pie amata meistara:
Fiksēto izmaksu segšana – saskaņā ar vienas vienības metodiku uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā, ņemot vērā audzēkņu iegūstamo kvalifikāciju (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);
Mainīgo izmaksu segšana – līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim (transports un dienesta viesnīca);
Kompensācija uzņēmējam par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamam – līdz 272.32 EUR mēnesī (1.48 EUR/h);
Kompensācija PII par DVB mācību iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

 

2. Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē:
Fiksēto izmaksu segšana – saskaņā ar vienas vienības metodiku uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā, ņemot vērā audzēkņu iegūstamo kvalifikāciju (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija); Mainīgo izmaksu segšana – līdz 80 EUR vienam audzēknim mācību gadā (transports un dienesta viesnīca);
Kompensācija uzņēmējam par atbilstošas mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu – 7,11 EUR/dienā, 21,33 EUR nedēļā par vienu audzēkni vienā iesaistes reizē.
Kompensācija PII par mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

 

Kontaktinformācija:
Projekta Vidzemes reģiona koordinatore: Elīna Vējiņa, e-pasts: elina.vejina@lddk.lv, 20279914

sam_815.png
dvb.JPG
prakses.JPG
bottom of page