“Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/002

“Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003

Publicēts 17.09.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (18.06.2020.-17.09.2020.)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums turpina nodrošināt projektā “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 18.06.2020. līdz 17.09.2020. būvdarbu veicējs SIA “REATON” turpina Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus – ieklāts linolejs, pabeigti flīzēšanas darbi, uzstādīta velosipēdu nojume, samontētas evakuācijas kāpnes, veikta mēbeļu piegāde un uzstādīšana, tiek nodrošināta teritorijas labiekārtošanas u.c. darbi. Papildus sākotnējā būvdarbu līgumā plānotajiem darbiem, uzsākta lietus ūdens sistēmas papildus risinājumu izbūve, kā arī kāpņu telpā tiek veikta margu izbūve, lai tiktu ievēroti ugunsdrošības pasākumi.

Atklāta konkursa „Mēbeļu un citu preču piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2020/24 ERAF VidzT) rezultātā 04.09.2020. noslēgts līgums ar SIA “STRAUBEK FURNITURE” par dienesta viesnīcai nepieciešamo mēbeļu piegādi, kā arī 03.09.2020. noslēgts līgums ar SIA “Sentios” par galda tenisa un novusa galda piegādi.

Lai dienesta viesnīcu aprīkotu ar nepieciešamo sadzīves tehniku, 13.09.2020. izsludināts atkārtots iepirkums “Ledusskapju, saldētavu, veļas mazgāšanas un žāvēšanas iekārtu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2020/39 ERAF VidzT).

Publicēts 25.06.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

24.03.2020. Amatas novada pašvaldības apvienotā būvvalde veica atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2019-878 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un 31.03.2020. SIA “ABORA” Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma teritorijā Tehniķu ielā 4, Priekuļos, uzsāka lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves būvdarbus.

Līdz šim veikta pāļu izbūve, notiek grīdu konstrukciju izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdeņu kanalizācijas, ārējās elektroapgādes tīklu izbūves darbi, kā arī uzsākta sienu mūrēšana ierīkojot hidroizolāciju zem tām.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma mācību procesa uzlabošanai 2020.gada maijā no projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Nr.8.1.3.0/16/I/002) līdzekļiem tika nodrošināta printeru un multifunkcionālās iekārtas iegāde.

Publicēts 17.06.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (18.03.2020.-17.06.2020.)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums turpina nodrošināt projektā “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 18.03.2020. līdz 17.06.2020. būvdarbu veicējs SIA “REATON” turpina Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus – pabeigts fasādes dekoratīvais apmetums,  jumta seguma izbūve un zibens aizsardzība, logu un durvju ārējā apdare, komunikāciju pievadu ieklāšana sienās, kā arī turpinās starpsienu izbūves un iekšējās apdares darbi, ēkas bruģētās apmales izbūve u.c. darbi.

Minētajā periodā no SIA ”LBS - Konsultants” tika saņemts pozitīvs izmaiņu būvprojekta eksperīzes atzinums, kā arī izmaiņu būvprojekts saskaņots Cēsu novada būvvaldē.

Lai nodrošinātu jaunbūvējamās dienesta viesnīcas aprīkošanu, izsludināt atklāts konkurss „Mēbeļu un citu preču piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2020/24 ERAF VidzT).

Publicēts 23.03.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress 

Atklāta konkursa “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana” (Id. Nr. VIAA 2019/72 ERAF VidzT) rezultātā 11.03.2020. noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “ABORA”.

Lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūve plānota kā 2.grupas vienstāvu ēka ar platību 1 140,40 m2. Ēka tiks izmantota mācību procesa nodrošināšanai. Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 10 mēneši. Būvdarbus plānots uzsākt 2020.gada marta beigās pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes.

Atklāta konkursa ”Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros” (Id. Nr. VIAA 2017/20 ERAF) rezultātā 20.03.2020. noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA “REM PRO”. Autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrādātājs SIA “BM-projekts”.

Publicēts 17.03.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (18.12.2019.-17.03.2020.)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums turpina nodrošināt projektā “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 18.12.2019. līdz 17.13.2020. būvdarbu veicējs SIA “REATON” turpina Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus – jumta seguma izbūvi, grīdu siltumizolācijas ieklāšanu, turpinās logu montāža un komunikāciju izbūve, pabeigta fasādes siltināšana un uzsākta stiprinājumu montāža u.c. darbi.

Minētajā periodā izstrādāti divi izmaiņu būvprojekti, kuros precizēts logu plānojums, durvju piesaiste, veiktas risinājumu papildinājumi/korekcijas inženiertīklu un būvniecības elementu montāžai, kā arī iekļauti citi precizējošie risinājumi. Būvdarbus plānots pabeigt 2020.gada augustā.

Publicēts 23.12.2019.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma mācību procesa uzlabošanai 2019.gada oktobrī un novembrī no projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Nr.8.1.3.0/16/I/002) līdzekļiem tika nodrošināta datoru, monitoru un programmatūras iegāde.

2019.gada 19.decembrī Amatas novada pašvaldības apvienotajā būvvaldē tika saskaņots SIA “BM-projekts” izstrādātais būvprojekts "Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēka" un būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2019-878 tika veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

2019.gada 18.decembrī tika izsludināts atklāts konkurss “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana” (id. Nr. VIAA 2019/72 ERAF VidzT), kā rezultātā tiks izvēlēts būvdarbu veicējs.

Publicēts 23.09.2019.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

Atbilstoši 2018.gada 19.oktobrī noslēgtajam līgumam ar SIA “BM-projekts” par Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi, turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes. 2019.gada 16.augustā parakstīta vienošanās par darbu izpildes termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 11.novembrim, kad plānots no projektētāja SIA “BM-projekts” saņemt būvvaldē saskaņotu būvprojektu. Pēc būvprojekta izstrādes tiks gatavota būvniecības iepirkuma dokumentācija un izsludināts iepirkums būvniecības darbu nodrošināšanai.

Publicēts 17.12.2019.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (18.09.2019.-17.12.2019.)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums turpina nodrošināt projektā “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 18.09.2019. līdz 17.12.2019. būvdarbu veicējs SIA “REATON, LTD” turpina Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus – tiek veikti inženierkomunikāciju izbūves, 1. līdz 3.stāva dzelzsbetona karkasa montāžas, ārsienu un starpsienu mūrēšanas u.c. darbi.

Publicēts 17.09.2019.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (18.06.2019.-17.09.2019.)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums turpina nodrošināt projektā “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, paredzēto darbību īstenošanu.

No 01.08.2019. Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola tika pievienota Priekuļu tehnikumam, izveidojot profesionālās izglītības kompetences centru “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums”.

01.08.2019. notika svinīgais pasākums – jaunbūvējamās Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu. Periodā no 18.06.2019. līdz 17.09.2019. būvdarbu veicējs SIA “REATON, LTD” turpina Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus – tiek veikti inženierkomunikāciju izbūves, pamatu aizbēršanas, pamatu hidroizolācijas, 1.stāva grīdas izbūves u.c. darbi.

Publicēts 26.06.2019.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (18.03.2019.-17.06.2019.)

Priekuļu tehnikums turpina nodrošināt projektā “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, paredzēto darbību īstenošanu. Atbilstoši SIA “Reaton, LTD” 06.02.2019. būvdarbu līgumam, pēc testa pāļu izbūves tika veikta pāļu slogošana un atbilstoši slogošanas rezultātiem būvprojekta autoram PS SB PROJEKTS&BŪVPROJEKTS radās nepieciešamība mainīt un papildināt atsevišķus būvkonstrukciju sadaļas būvprojekta risinājumus (tika mainīts pāļu izvietojums, skaits, garums, stiegrojums, režģogu konstrukcija).

Autoruzraudzības kārtībā tika izstrādātas būvprojekta izmaiņas, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 69.punkta nosacījumiem tika iesniegtas ekspertīzes veicējam - SIA ”LBS - Konsultants” un tika saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens, kā arī izmaiņu būvprojekts tika saskaņots Cēsu novada būvvaldē.

Periodā no 18.03.2019. līdz 17.06.2019. būvdarbu veicējs SIA “REATON, LTD” turpina Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus – tiek veikti pamatu, ārējo inženiertīklu izbūves un citi darbi.

Publicēts 21.06.2019.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

Atbilstoši 2018.gada 19.oktobrī noslēgtajam līgumam ar SIA “BM-projekts” par Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi, turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes. 2019.gada 7.jūnijā parakstīta vienošanās par darbu izpildes termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 18.augustam.

No projekta finansējuma Priekuļu tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām un Priekuļu tehnikuma mācību procesa uzlabošanai, ir veikta daļēja monitoru, datoru, programmatūras, servera un servera disku iegāde.

Priekuļu tehnikuma vadība turpina darbu pie tehnisko specifikāciju izstrādes, lai varētu izsludināt iepirkumus un iegādāties aprīkojumu mācību procesa uzlabošanai.

Publicēts 18.03.2019.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (06.02.2019.-17.03.2019.)

Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.janvāra rīkojumam Nr.27 "Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu", Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošā valsts izglītības iestāde - Priekuļu tehnikums no 2019.gada 17.janvāra pārņēma Cēsu novada pašvaldības uzņemtās saistības projektā Nr.8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, kā arī no 2019.gada 1.augusta Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola tiks pievienota Priekuļu tehnikumam. Priekuļu tehnikuma nosaukums no 2019.gada 1.augusta tiks mainīts uz Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums.

2019.gada 6.februārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Cēsu novada pašvaldība un Priekuļu tehnikums parakstīja Vienošanās Nr.8.1.3.0/17/I/003 grozījumus Nr.3, kuros noteikts, ka par projekta finansējuma saņēmēju kļūst Priekuļu tehnikums.Pēc projekta pārņemšanas Priekuļu tehnikums sadarbībā ar Valsts

izglītības attīstības aģentūru turpina Cēsu novada pašvaldības uzsāktās darbības projekta īstenošanā un nodrošinās Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus.

Dienesta viesnīca projektēta kā trīs stāvu 3.grupas ēka, kas paredzēta 128 audzēkņu izmitināšanai. Pēc dienesta viesnīcas būvniecības tā tiks aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm un iekārtām. 

Būvniecība:
• Cēsu novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 2018/44/ERAF, rezultātā 2019.gada 6.februārī starp Priekuļu tehnikumu un SIA “REATON, LTD” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.1-16/8;
• Cēsu novada pašvaldības rīkotā iepirkuma “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.CNP2018/59/ERAF, rezultātā 2019.gada 15.februārī starp Priekuļu tehnikumu un SIA “Warss+” tika noslēgts būvuzraudzības līgums Nr.9.3-6/1;

• Cēsu novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Cēsu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 120 audzēkņiem jaunbūves Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 2016/93/ERAF, rezultātā 2019.gada 15.februārī starp Priekuļu tehnikumu un PS SB PROJEKTS&BŪVPROJEKTS tika noslēgts autoruzraudzības līgums Nr.1;• 2019.gada 1.martā Cēsu novada būvvalde izdarīja atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 2017.gada 21.jūlija būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2017-3864 (50);• 2019.gada 11.martā tika uzsākti būvniecības darbi – iedzīti testa pāļi, uzstādīta būvtāfele, kā arī notiek būvlaukuma ierīkošanas darbi.

Publicēts 27.03.2019.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/002 “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas konstrukcijas atjaunošanu.

2018.gada 28.novembrī tika noslēgts Līgums ar SIA “REATON.LTD” par sporta zāles grīdas atjaunošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu ir veikta sporta zāles grīdas segumu atjaunošana paredzētajā termiņā un apjomā.

2018.gada 19.oktobrī noslēgts līgums ar SIA “BM-projekts” par Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku IZM janvārī ir saskaņojusi būvprojekta minimālo sastāvu. Būvprojekta minimālais sastāvs izstrādāts pamatojoties uz iepriekš minēto līgumu, saskaņoto projektēšanas uzdevumu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī citiem saistošajiem dokumentiem. Februārī Amatas novada pašvaldības apvienotajā būvvaldē ir saņemta būvatļauja.

No projekta finansējuma Priekuļu tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām un Priekuļu tehnikuma mācību procesa uzlabošanai, ir veikta daļēja monitoru, datoru, programmatūras un servera disku iegāde.

Priekuļu tehnikums turpina darbu pie tehnisko specifikāciju izstrādes, lai varētu izsludināt iepirkumus un iegādātos nepieciešamo aprīkojumu.

Publicēts 27.12.2018.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/002 “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas konstrukcijas atjaunošanu.

2018.gada 12.jūnijā starp Priekuļu tehnikumu un arhitektu Valdi Ligeru tika parakstīts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas atjaunošanai. Pamatojoties uz noslēgto līgumu ir izstrādāta Ēkas vienkāršotā atjaunošanas dokumentācija (sporta zāles grīdas konstrukcijas atjaunošana), kura saskaņota Amatas novada pašvaldības apvienotajā būvvaldē.

2018.gada 28.novembrī noslēgts Līgums ar SIA “REATON.LTD” par sporta zāles grīdas atjaunošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu plānots sporta zāles grīdas segumu atjaunot līdz 2019.gada februāra beigām.

2018.gada 13.septembrī noslēdzās atklātais konkurss “Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, līguma slēgšanas tiesības par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ir ieguvis SIA “BM-Projekts”.

2018. gada 19.oktobrī noslēgti līgumi ar SIA “BM-Projekts” par lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi un Autoruzraudzības līgums. SIA “BM-projekts” strādā pie būvprojekta izstrādes.

No projekta finansējuma Priekuļu tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām un Priekuļu tehnikuma mācību procesa uzlabošanai, ir veikta daļēja monitoru, datoru, programmatūras un servera disku iegāde.

Publicēts 27.09.2018.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/002 “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas konstrukcijas atjaunošanu.

2018.gada 12.jūnijā starp Priekuļu tehnikumu un arhitektu Valdi Ligeru tika parakstīts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas atjaunošanai. Pamatojoties uz noslēgto līgumu ir izstrādāta Ēkas vienkāršotā atjaunošanas dokumentācija (sporta zāles grīdas konstrukcijas atjaunošana), kura saskaņota Amatas novada pašvaldības apvienotajā būvvaldē. Pašlaik notiek darba uzdevuma izstrāde, lai izsludinātu iepirkumu par sporta grīdas seguma atjaunošanu.

2018.gada 13.septembrī noslēdzās atklātais konkurss “Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, līguma slēgšanas tiesības par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ir ieguvis SIA “BM-projekts”.

No projekta finansējuma Priekuļu tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām un Priekuļu tehnikuma mācību procesa uzlabošanai, ir veikta daļēja monitoru, datoru, programmatūras un servera disku iegāde.

Publicēts 27.06.2018.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

2018.gada 14.maijā tika pieņemts lēmums par 2017. gada 28. martā starp Priekuļu tehnikumu un SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” parakstītā projektēšanas līguma par Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi laušanu.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu ir sagatavots darba uzdevums iepirkuma izsludināšanai “Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi”.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/002 “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas konstrukcijas atjaunošanu.

2018.gada 12.jūnijā starp Priekuļu tehnikumu un arhitektu Valdi Ligeru tika parakstīts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi. Tiek veikta līguma izpilde.

No projekta finansējuma Priekuļu tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām un Priekuļu tehnikuma mācību procesa uzlabošanai ir veikta daļēja monitoru, datoru, programmatūras un servera disku iegāde.

Publicēts 27.03.2018.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

2017. gada 28. martā starp Priekuļu tehnikumu un SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” parakstītā projektēšanas līguma par Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi ietvaros SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” ir veicis būvprojekta izstrādi. Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/002 “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā 2018. gada 19. janvārī starp Priekuļu tehnikumu un SIA “CMB” parakstīts līgums par būvprojekta ekspertīzes pakalpojumu sniegšanu un notiek SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādātā būvprojekta ekspertīze.

No projekta finansējuma Priekuļu tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām un ir uzsākta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piegāde Priekuļu tehnikuma mācību procesa uzlabošanai.

Publicēts 27.12.2017.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress 

2017.gada 28.martā starp Priekuļu tehnikumu un SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” parakstītā projektēšanas līguma par Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi ietvaros SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādājis būvprojektu pilnā sastāvā. Patreiz tiek veikta būvprojekta izkatīšana pirms nodošanas ekspertīzes veikšanai.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par saņemto būvatļauju, plānoto būvdarbu vietā ir uzstādītas informatīvās būvtāfeles, kurās sniegta informācija par projektu, projektētāju, pasūtītāju un projektējamo objektu.

No projekta finansējuma Priekuļu tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām un ir uzsākta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iegāde elektronisko iepirkumu sistēmā.

Publicēts 27.09.2017.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

2017.gada 28.martā starp Priekuļu tehnikumu un SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” parakstītā projektēšanas līguma par Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi ietvaros ir saņemta Amatas novada pašvaldības apvienotās būvvaldes būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-5015 ar projektēšanas nosacījumiem un tiek veikta projektēšanas nosacījumu izpilde.

Lai nodrošinātu savlaicīgu būvekpertīzes pakalpojumu sniegšanu atklāta konkursa „Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id. Nr. VIAA 2017/16 ERAF un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu atklāta konkursa “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF rezultātā starp Priekuļu tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/002 sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās, kuras darbības laikā no vispārīgās vienošanās dalībnieku loka tiks izvēlēts izpildītājs, ar kuru tiks slēgts atsevišķs līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu un būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu.

Publicēts 28.06.2017.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/002 “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves būvprojekta izstrādi un tā autoruzraudzību.

Par atklāta konkursa “Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi”, (id.Nr.VIAA 2016/25 ERAF PT) uzvarētāju atzīta SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”.

2017. gada 28. martā starp Priekuļu tehnikumu un SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi projektēšanas līguma ietvaros tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādātā būvprojekta ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Priekuļu tehnikuma sadarbības partneris - Valsts izglītības attīstības aģentūra - Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus:
- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr. VIAA 2017/16 ERAF), kura rezultātā 26.06.2017. noslēgta vispārīgā vienošanās Nr. 1.-39.1/25 par būvekpertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. sepicifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros;
- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF), kura rezultātā 29.05.2017. pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās vienošanās slēgšanas process.

Publicēts 03.04.2017.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress 

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/002 “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves būvprojekta izstrādi un tā autoruzraudzību.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Priekuļu tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – 15.09.2016. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja atklātu konkursu “Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi”, (id.Nr.VIAA 2016/25 ERAF PT), kura ietvaros par konkursa uzvarētāju atzīta SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”.

Pārējo projektā paredzēto darbību laicīgai īstenošanai Valsts izglītības attīstības aģentūra Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja atklātus konkursus virs Eiropas Savienības sliekšņa:

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr. VIAA 2017/16 ERAF), notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana;

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2017., plkst.10:00.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

Publicēts 12.01.2017.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Priekuļu tehnikums 2016.gada 29.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Priekuļu tehnikums 2016. gada 29. decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju. Plānots, ka līdz 2019. gadam tehnikuma mācību kompleksu papildinās lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūve.

Projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir Priekuļu tehnikuma profesionālo izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Priekuļu tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta ietvaros plāno tehnikuma lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas būvniecību, sporta zāles grīdas seguma atjaunošanu, mācību aprīkojuma un mēbeļu iegādi prioritāro izglītības programmu „Autotransports”, „Lauksaimniecības tehnika”, „Mašīnzinības” un „Lauksaimniecība” nodrošināšanai, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādi un ierīkošanu prioritāro izglītības programmu „Autotransports”, „Lauksaimniecības tehnika”, „Mašīnzinības” un „Lauksaimniecība” īstenošanai.

Projektu īstenos Vidzemes plānošanas reģionā, Priekuļu novada pašvaldības teritorijā – Tehniķu ielā 4 un Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV- 4126.

Projekta īstenošanas ilgums – 32 mēneši pēc vienošanās noslēgšanas. Ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2016. gada 1. augustā.

Kopējās projekta izmaksas – 3 581 483,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 044 260,55 eiro.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Priekuļu tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu un Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projekta numurs: Nr. 8.1.3.0/16/I/002

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png