Izglītības programma - Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Iegūstamā kvalifikācija - Datorsistēmu tehniķis /modulārā programma

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Matemātika /Fizika /Ķīmija /Informātika /Svešvalodas / Vēsture /Ekonomika /Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība / Zaļās prasmes / Sociālās un pilsoniskās prasmes / EIKT pamatprocesi un darbu veidi / EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas / Vienkāršu algoritmu izstrāde / Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei / Datortehnikas komplektēšana un montāža / Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana / Biroja tehnikas apkope un remonts / Serveru izvēle un uzstādīšana / EIKT drošības politikas veidošana / Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana (izvēle) / Perifērijas iekārtu apkope un remonts (izvēle) / Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana (izvēle) / EIKT produktu izstrāde (izvēle) / Praktiskās mācības

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadu laikā 

Apgūstamās profesionālās prasmes

 • Izvērtēt datortehnikas, vienkāršu lokālo datortīklu, operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras atbilstību datorlietotāju vajadzībām;

 • Uzstādīt, konfigurēt, pārvietot un noņemt datortehniku;

 • Veikt datortehnikas un vienkāršu lokālo datortīklu apkopi un uzlabošanu, diagnosticēšanu, kļūmju novēršanu un vienkāršus remontdarbus;

 • Uzstādīt, konfigurēt un atjaunināt operētājsistēmas un lietojumprogrammatūru, diagnosticēt un novērst kļūmes operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras darbībā;

 • Izvēlēties un lietot piemērotus materiālus, atbilstošus mehāniskos un elektriskos instrumentus, mērinstrumentus, tehnoloģiskos risinājumus, programmnodrošinājumu un normatīvajos aktos un ražotāju specifikācijās noteiktās prasības;

 • Organizēt un nodrošināt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību, datu aizsardzību un iznīcināšanu no neizmantojamiem vai bojātiem datu nesējiem;

 • Lasīt, izprast darba uzdevumu izpildei nepieciešamos tehniskos rasējumus un shēmas, korekti interpretēt tehnisko dokumentāciju, veidot skices un darba zīmējumus, ievērot standartizētās prasības;

 • Noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbības prioritārajā secībā, izveidot pasūtījuma tehnisko specifikāciju, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiņus, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu;

 • Secīgi iepazīstināt datorlietotājus ar datortehnikas, programmatūras un vienkāršu lokālo datortīklu darbība pamatprincipiem, izstrādāto projekta risinājumu, pamatot, saskaņot un veikt nepieciešamās korekcijas;

 • Secīgi iepazīstināt datorlietotājus ar ļaundabīgo programmatūru, tās veidiem un izpausmēm, datorsistēmu un lokālo datortīklu fizisko aizsardzību, datu aizsardzību un informācijas glabāšanu;

 • Regulāri un patstāvīgi sekot un iepazīties ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares jaunākajām tehnoloģijām, iekārtām, darba instrumentiem un materiāliem, izmantot tehnisko dokumentāciju, tīmekli, datu bāzes un citus tehniskās informācijas avotus, izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju;

 • Sagatavot racionālus priekšlikumus datortehnikas un lokālo datortīklu attīstības plānošanai;

 • Komunicēt un sadarboties ar kolēģiem, datorlietotājiem un saistīto profesiju speciālistiem, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli;

 • Profesionāli pārbaudīt un izvērtēt datortehnikas un vienkāršu lokālo datortīklu atbilstību darba aizsardzības prasībām, nepieciešamības gadījumā atbilstoši rīkoties.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png