top of page
sam_834.png

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Par projektu

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Mērķgrupa:

• vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
• profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

• Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

 • Kompensācija par:

- sabiedriskā transporta biļetēm;
- naktsmītnēm;
- ēdināšanu;
- individuālajiem mācību līdzekļiem;
- individuālās lietošanas priekšmetiem;
- speciālo transportu;

 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi?

• Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams
• Profesionālās kompetences pilnveidi
• Seminārus
• Supervīzijas
• Darbnīcas
• Konferences
• Metodiskos atbalsta līdzekļus
• Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022

Publicēts 18.07.2023.

ESF projektā  „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) finanšu izpilde 2022./2023. m.g. 1. un 2. semestrī.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā 2022./2023.m.g. projekta PuMPuRS ietvaros tika sniegts riska grupas izglītojamajiem gan konsultatīvais, gan ekonomiskais atbalsts, kompensējot izglītojamajiem izdevumus.

 

Izlietotais finansējums

Mācību gada 1. semestrī ekonomiskajam atbalstam tika izlietoti 3627,94 eiro, bet 2. semestrī 7776,12 eiro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No kopējā izlietotā finansējuma lielākais īpatsvars abos semestros ir attiecināms uz ēdināšanas izdevumu segšanu.

Sabiedriskā transporta izdevumu segšanai finansējuma īpatsvars abos semestros ir vienāds : 24% no kopā izlietotās naudas.

Dienesta viesnīcas izdevumu segšanas izdevumi izdevumu struktūrā aizņem mazāko īpatsvaru no kopējiem izdevumiem.

 

PuMPuRS projektā bija iesaistīti:

  • 1. semestrī 17 tehnikuma darbinieki: 16 pedagogi un 1 grāmatvedis

  • 2. semestrī 12 tehnikuma darbinieki: 11 pedagogi un 1 grāmatvedis

 

Darbinieki 1.semestrī kopā nostrādāja 454 stundu, sniedzot individuālās konsultācijas un konsultatīvo atbalstu izglītojamajiem, kuri atbilst riska grupai. Par darbu ar audzēkņiem pedagogi saņēma projekta finansējumu. No projekta līdzekļiem tika finansēti arī netieši iesaistītie darbinieki, kuru ieguldījums mērot stundās bija 47 stundas.

 

Darbinieki 2.semestrī kopā nostrādāja 135 stundu, strādājot tieši ar izglītojamajiem, kuri atbilst riska grupai. Par darbu ar audzēkņiem pedagogi saņēma projekta finansējumu. No projekta līdzekļiem tika finansēti arī netieši iesaistītie darbinieki, kuru ieguldījums mērot stundās bija 13 stundas.

Lai arī projekts vēl ir atvērts līdz 2023. gada decembrim, nākamajā mācību gadā audzēkņiem atbalsts vairs netiks sniegts.

4.jpg

Publicēts 01.11.2022.

Noslēdzies izglītojošs projekts jauniešiem "I.am.I - eju tālāk"

No 4. līdz 25.oktobrim sadarbībā ar Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu notika PuMPuRS “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” sevis izziņas projekts “I.am.I - eju tālāk”, kuru īstenoja biedrība “IN-LAAT” ar mērķi - jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana. Mērķa sasniegšanā tika izmantotas neformālās mācību metodes, caur kuru daudzveidību un dažādo pieeju tika rasti risinājumi tādām grūtībām kā emociju atpazīšana un vadīšana, motivācijas aktualizēšana, dzīves redzējuma paplašināšana, mentālās veselības stiprināšana ar kurām ikdienā sastopas jaunieši, lai novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

 

Projekta īstenošanā piedalījās psiholoģijas, sporta un veselīga dzīvesveida, pedagoģijas un etiķetes jomas profesionāļi. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz tehnikuma audzēkņu personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, pārliecību par saviem talantiem.

 

Jaunieši, sniedzot atgriezenisko saiti, atzina, ka tēmu apgūšana ar dažādu praktisku aktivitāšu palīdzību ir bijusi interesanta un vieglāk apgūstama.

 

Īpaša pateicība labo darbu dienā jauniešu aktivitātei, kad tehnikuma jaunieši izplānoja un realizēja labo darbu aktivitāti: sarūpējot dāvaniņas – pašizceptus cepumiņus un Paldies kartiņas ar mērķi izteikt īpašu paldies un iepriecināt ikdienā sastaptos līdzcilvēkus. Šajā dienā tika īpaši sekmēta līdzatbildības un empātijas sajūtu attīstīšana kā sociālās integrācijas mijiedarbības instruments: labdarība, ziedošana un dāsnums, cita veida brīvā laika nodarbes jeb labdarība kā jauniešu brīvprātīgs darbs iepriekš izvēlētā vietā. Iepriecinājumu guva ne tikai dāvaniņu un laba vēlējumu saņēmēji, bet arī paši jaunieši, kuri pēdējā aktivitātes dienā atzina, ka šī aktivitāte vislabāk patika.

 

Izsakām lielu pateicību tehnikumam, tās administrācijai, īpaši skolotājai Judītei Plendišķei par atbalstu, aktīvu iesaistīšanos un vietējo nodarbību (labo darbu dienas un izzinošo aktivitāšu) plānošanu, novadīšanu. Tāpat paldies audzēkņiem, kuri neskatoties uz mācību procesu, spēja saorganizēties un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs, attīstīt savas prasmes un iegūt jaunas zināšanas.

 

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

 

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai” (PuMPuRS).

 

Informāciju sagatavoja biedrība " IN-LAAT".

310999317_417606680545871_2758417075582703424_n.jpg
310999317_417606777212528_3458593522537432027_n.jpg
310601638_417606877212518_8089313531305188831_n.jpg

Publicēts 22.08.2022.

ESF projektā  „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) finanšu plāna izpilde 2021./2022. m.g. 2. semestrī.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā 2021./2022.m.g. otrajā pusgadā projektā PuMPuRS tika  atbalstīti  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas 55 audzēkņi, kuriem tika izveidoti un īstenoti individuālā atbalsta plāni.

Lielākā audzēkņu (30 audzēkņi) daļa šajā laika periodā izmantoja individuālo konsultāciju iespēju, apgūt iekavēto vai problēmtēmas kādā no mācību priekšmetiem - tas sastādīja 55%  (30 audz.) no kopējā iesaistīto audzēkņu skaita. 40% (22.audz.) no iesaistītajiem izglītojamiem izmantoja ekonomiskā atbalsta iespējas. 5% ( 3 audz.) izmantoja gan IK, gan finansiālo atbalstu.

Ekonomiskos riskus mazinot, 2. semestrī no projekta līdzekļiem izglītojamajiem tika kompensēti izdevumi par:

1)     ēdināšanu 2085 eiro lielā apmērā,

2)     transportu 432,46 eiro lielā apmērā,

3)     dienesta viesnīcu 2075,29 eiro apmērā.

 

 

Projektā bija iesaistīti 19 tehnikuma darbinieki: 17 pedagogi un 2 grāmatveži.

Pedagogi 2.semestrī projektā nostrādāja 616 stundu, sniedzot individuālās konsultācijas izglītojamajiem, kuri atbilst riska grupai. Par darbu ar audzēkņiem, pedagogi saņēma projekta finansējumu. No projekta līdzekļiem tika finansēti arī netieši iesaistītie darbinieki, kuru ieguldījums, mērot stundās, bija 101 stundas.

Projekts_1.jpg
Projekts_2.jpg
Projekts_3.jpg

Publicēts 30.12.2021. 

ESF projektā  „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) finanšu izpilde 2021./2022. m.g. 1. semestrī.
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā 2021./2022.m.g. pirmajā pusgadā projekts PuMPuRS darbība turpinās,  atbalstot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas audzēkņus, lai mazinātu skolas pamešanas risku. 
Šajā semestrī tika izveidoti un īstenoti 37 individuālā atbalsta plāni. Lielākā audzēkņu daļa, šogad pievērsās iespējai ar individuālo konsultāciju palīdzību apgūt iekavēto, lai mazinātu mācību pārtraukšanas risku. Tie bija 66% no projektā iesaistītajiem izglītojamajiem. 34% no iesaistītajiem, izmantoja ekonomisko atbalstu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiskos riskus mazinot, 1. semestrī no projekta līdzekļiem izglītojamajiem tika kompensēti izdevumi par:
1)    ēdināšanu 675,65 eiro lielā apmērā, 
2)    transportu 61,30 eiro lielā apmērā,
3)    dienesta viesnīcu 517,01 eiro apmērā.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektā bija iesaistīti  18 tehnikuma darbinieki: 17 pedagogi un 1 grāmatvedis.
Pedagogi 1.semestrī kopā nostrādāja 567 stundu, sniedzot individuālās konsultācijas un konsultatīvo atbalstu izglītojamajiem, kuri atbilst riska grupai. Par darbu ar audzēkņiem pedagogi saņēma projekta finansējumu. No projekta līdzekļiem tika finansēti arī netieši iesaistītie darbinieki, kuru ieguldījums, mērot stundās, bija 89 stundas.
Lai veiksmīgs Jaunais  2022.gads, īstenojot sapņus!

grafiks 1.png
grafiks 2.png

Publicēts 01.07.2021. 

ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) finanšu izpilde 2020./2021. m.g. 2. semestrī

Neskatoties uz attālināto mācību procesu, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums 2020./2021.m.g. otrajā pusgadā turpināja darbību projektā PuMPuRS, izmantojot iespējas atbalstīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas audzēkņus, lai mazinātu skolas pamešanas risku. Tika izveidoti un īstenoti 22 individuālā atbalsta plāni. Lielākā audzēkņu daļa, 86% no iesaistītajiem, izmantoja individuālo konsultāciju iespēju. Ekonomisko atbalstu saņēma 14% no iesaistītajiem audzēkņiem.

 

Ekonomiskos riskus mazinot, no projekta

līdzekļiem izglītojamajiem tika kompensēti

izdevumi par:

1) transportu 94,80 eiro lielā

apmērā,

2) dienesta viesnīcas apmaksa

111,56 eiro apmērā.

 

Projektā bija iesaistīti 24 tehnikuma darbinieki:

22 pedagogi un

2 grāmatveži.


Pedagogi 2.semestrī kopā nostrādāja 564

stundu, sniedzot individuālās konsultācijas

un konsultatīvo atbalstu izglītojamajiem, kuri

atbilst riska grupai. Par darbu ar audzēkņiem

pedagogi saņēma projekta finansējumu. No

projekta līdzekļiem tika finansēti arī netieši

iesaistītie darbinieki, kuru ieguldījums mērot stundās bija 91 stunda.

 

                                                                                                        2.martā, projekta ietvaros, notika attālināta                                                                                                            supervīzija, kurā skolotāji varēja dalīties

                                                                                                      pieredzē par visdažādākajām situācijām, iegūt

                                                                                                      noderīgus padomus no supervīzores Līgas
                                                                                                      Zvaigznes par tēmām: Darbu attālinātajā

                                                                                                      procesā, Informācijas apjoma koordinēšanu, 

                                                                                                      Bezkaunības cienīgu pārvarēšanu, Konkrētas

                                                                                                      problēmsituācijas risinājuma meklējumi.   

 

                                                                                                      Pasākumā piedalījās 7 skolotāji.

gr 1.png
gr 2.png

Publicēts 07. 01 .2021. ESF projektā  „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) finanšu izpilde 2020./2021. m.g. 1. semestrī
Neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā 2020./2021.m.g. pirmajā pusgadā projekts PuMPuRS turpināja darbību, izmantojot iespējas atbalstīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas audzēkņus ar mērķi mazināt skolas pamešanas risku.  
Laika periodā tika izveidoti un īstenoti 45 individuālā atbalsta plāni. Lielākā audzēkņu daļa,  51% no iesaistītajiem, izmantoja individuālo konsultāciju iespēju. Tikai ekonomisko atbalstu saņēma 44% no iesaistītajiem audzēkņiem. 5% no iesaistītajiem audzēkņiem projektā izmantoja abas iespējas – gan individuālo konsultāciju apmeklējumus, gan ekonomiskā atbalsta saņemšanu.

Ekonomiskos riskus mazinot, no projekta līdzekļiem izglītojamajiem tika kompensēti izdevumi par:
1)    ēdināšanu 362,45 eiro lielā apmērā, 
2)    transportu 126,64 eiro lielā apmērā,
3)    dienesta viesnīcas apmaksu 504,72 eiro apmērā.

 

Projektā bija iesaistīti  22 tehnikuma darbinieki: 20 pedagogi un 2 grāmatveži.
Pedagogi 1.semestrī kopā nostrādāja 455 stundas, sniedzot individuālās konsultācijas un konsultatīvo atbalstu izglītojamajiem, kuri atbilst riska grupai. Par darbu ar audzēkņiem pedagogi saņēma projekta finansējumu. No projekta līdzekļiem tika finansēti arī netieši iesaistītie darbinieki, kuru ieguldījums mērot stundās bija 68 stundas.

2020./2021.m.g. mācību gads ir izaicinājums mums visiem ne tikai ikdienā, bet arī projekta darbībā. Dzīvojam ar saukli: “Nenobīties, nepadoties, uz priekšu doties!”

IPA struktura_1.png
atbalsts_2.png
darba_maksa_3.png
pumpurs_attels_iepr_mg_2.png

Publicēts 21.07.2020. 

Finansējuma izlietojums ESF projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 2019./2020. m.g. otrajā pusgadā.
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma 2019./2020.m.g. otrajā pusgadā projektā PuMPuRS tika izveidoti individuālā atbalsta plāni 89 priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas audzēkņiem. Lielākā audzēkņu daļa,  48% no iesaistītajiem, izmantoja individuālo konsultāciju izmantošanas iespēju. Tikai ekonomisko atbalstu saņēma 38% no iesaistītajiem audzēkņiem. 14% no iesaistītajiem audzēkņiem projektā izmantoja abas iespējas - gan individuālo konsultāciju apmeklējumus, gan ekonomiskā atbalsta saņemšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiskos riskus mazinot, no projekta līdzekļiem izglītojamajiem tika kompensēti izdevumi par:
1)    ēdināšanu 1610,78 eiro lielā apmērā, 
2)    transportu 370,96 eiro lielā apmērā,
3)    dienesta viesnīcu 642,99 eiro 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta īstenošanā piedalījās 43 pedagogi un 1 grāmatvedis.

Pedagogi 2.semestrī kopā nostrādāja 1241 stundu, sniedzot individuālās konsultācijas un konsultatīvo atbalstu izglītojamajiem, kuri atbilst riska grupai. Par darbu ar audzēkņiem pedagogi saņēma projekta finansējumu.
2019./2020.m.g. tehnikumu beidza 32 audzēkņi, kuri izmantoja “PuMPuRS” sniegtās iespējas, lai varētu pabeigt mācības.

pumpurs_attels_iepr_mg.png
pumpurs 09 01.jpg
pumpurs tabula.png

Publicēts 09.01.2020.

2019./2020. mācību gads Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā sākās ar ESF projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" nodrošinātajām 3 moduļu  darbnīcām pedagogiem, kas notika 27.08.2019. un 20.09.2019. kopā 12 stundu apmērā. Darbnīcās  19 tehnikuma pedagogi apguva prasmes atpazīt un sagrupēt riskus, veidot individuālā atbalsta plānus un tos izvērtēt. Skolotāji dalījās arī pieredzē. 
Finansējuma izlietojums ESF projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 2019./2020. m.g. pirmajā pusgadā
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma 2019./2020.m.g. pirmajā pusgadā projektā PuMPuRS tika izveidoti individuālā atbalsta plāni 86 priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas audzēkņiem. No tiem: 
1)    29 audzēkņiem projekta ietvaros tika sniegtas tikai individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem tās nepieciešamas, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku.
2)    gan finansiālais atbalsts, gan individuālās konsultācijas tika sniegtas 23 izglītojamajam.
3)    34 audzēkņi saņēma tika finansiālo atbalstu dažādu ( transporta, ēdināšanas, dienesta viesnīcas) izdevumu segšanai

No projekta līdzekļiem izglītojamajiem tika kompensēti izdevumi par:
1)    ēdināšanu 1682,00 eiro lielā apmērā, 
2)    transportu 575,00 eiro lielā apmērā,
3)    dienesta viesnīcu 1279,00 eiro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekta īstenošanā piedalījās 33 pedagogi un 1 grāmatvedis.
Pedagogi 1.semestrī kopā nostrādāja 1211 stundas, sniedzot individuālās konsultācijas un konsultatīvo atbalstu izglītojamajiem. Par darbu ar audzēkņiem pedagogi saņēma projekta finansējumu.

PUMPURS tabula.JPG

Publicēts 22.08.2019.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts darbojās gan Priekuļu tehnikumā, gan Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā  no 2017./2018.m.g.


 

No 2019.gada 1.augusta Priekuļu tehnikumam pievienota Cēsu tehnoloģiju un dizaina vidusskola. Turpmāk mūs vienos nosaukums: Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums un kopīgs darbs projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

 Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī šobrīd ir izstrādāti 6 metodiskie līdzekļi, par kuriem tiek piedāvātās profesionālās pilnveides darbnīcas. Metodiskie līdzekļi ir pieejami mājas lapā www.pumpurs.lv sadaļā Informatīvie materiāli.

Pirmais kopīgais abu skolu pasākums projekta ietvaros notiks 27.08.2019., kurā  Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae" sāks īstenot  12 stundu darbnīcas. Darbnīcām pieteikušies 19 tehnikuma pedagogi un darbinieki.

Darbnīcu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā:

- pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;

- konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;

- izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;

- īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;

- sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);

- attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/pašaudzināšanai un sadarbībai PMP risku mazināšanai.

- integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.

Publicēts 03.07.2019.

Finansējuma izlietojums projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 2018./2019. m.g. otrajā pusgadā

Priekuļu tehnikumā 2018./2019.m.g. otrajā pusgadā projektā PuMPuRS tika iesaistīti 97 izglītojamie, kuriem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos un finansiālais atbalsts ēdināšanas izdevumu kompensēšanā un ceļa izdevumu kompensēšana. Projekta īstenošanā piedalījās 36 tehnikuma darbinieki.

Pedagogi 2.semestrī kopā nostrādāja 1896 stundas, sniedzot individuālās konsultācijas, gan konsultatīvo atbalstu izglītojamajiem. Par darbu ar audzēkņiem pedagogi saņēma projekta finansējumu.

Projekta riska grupām attiecināmie izglītojamie saņēma finansiālo atbalstu kompensējot no projekta līdzekļiem ēdināšanas un ceļa izdevumus. Kopējā atlīdzināmā summa bija 5457,01 eiro no kuriem 579,47 eiro vēl nav atlīdzināti patreizējā finansējuma trūkuma dēļ.

Publicēts 01.02.2019.

Finansējuma izlietojums projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 2018./2019. m.g. pirmajā pusgadā

Priekuļu tehnikumā 2018./2019.m.g. pirmajā pusgadā projektā PuMPuRS tika iesaistīti 108 izglītojamie, kuriem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos un finansiālais atbalsts ēdināšanas izdevumu kompensēšanā un ceļa izdevumu kompensēšana. Projekta īstenošanā piedalījās 30 tehnikuma darbinieki.

Pedagogi 1.semestrī kopā nostrādāja 1462 stundas, sniedzot individuālās konsultācijas, gan konsultatīvo atbalstu izglītojamajiem. Par darbu ar audzēkņiem pedagogi saņēma projekta finansējumu. Projekta riska grupām attiecināmie izglītojamie saņēma finansiālo atbalstu ēdināšanas un ceļa izdevumu kompensācijās par kopējo summu 4072,24 eiro.

Publicēts 08.02.2018.

PIKC “Priekuļu tehnikums” 2017.gada 02.oktobrī ir noslēdzis sadarbības līgumu

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. P6-13/56
par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu (Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūra par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu nr. Nr.8.3.4.0/16/I/001) Rīgā 2017.gada 02.oktobrī Izglītības kvalitātes valsts dienests, reģistrācijas Nr. 90001259032, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050, (turpmāk – Projekta īstenotājs), tā vadītājas Initas Juhņēvičas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.225 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums”, no vienas puses, un PIKC Priekuļu tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009613611, Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV- 4126, PIKC Priekuļu tehnikuma direktora Imanta Kupča personā, kurš rīkojas saskaņā ar PIKC Priekuļu tehnikuma IZM nolikumu (turpmāk – Sadarbības partneris) no otras puses.

bottom of page