CB logo RGB.jpg
EU flag Latvian horizontal RGB.jpg

Pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība skolēniem ar specialās izglītības vajadzībām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās

 

Projekta nosaukums - Pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība skolēniem ar specialās izglītības vajadzībām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās

Projekta identifikācijas numurs -  CB946

Projekta nosaukums angļu valodā - Development of cross-border entrepreneurship of students with special educational needs in the field of science, technology, engineering and mathematics

Projekta saīsinājums – SENsationalSTEM

Projekta mērķis  -  Risināt problēmas, kas ir saistītas ar sabiedrības novecošanos, darbaspēka trūkumu, zemu STEM balstītu prasmju līmeni darbaspēkā, zemu uzņēmējdarbības līmeni, aktivizējot bieži pārskatītus resursus - skolniekus ar speciālām izglītības vajadzībām, izmantojot STEM jomās balstītu uzņēmējdarbību

Projekta sadarbības partneri - projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros. Latvijā projektu īsteno Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzības sadarbības organizācija SUSTENTO, projekta partneri Igaunijā ir organizācija “Eesti Puuetega Inimeste Koda”, un “Eesti Agrenska Fond”, bet Somijā – “Haaga-Helia ammattik orkeakoulu”

Projekta īstenošanas laiks – 29 mēneši, līdz 2022. gada 30.septembrim

Projekta mērķis ir attīstīt uz STEM balstītu uzņēmējdarbību Baltijas reģionā, kas palīdz attīstīt konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus vietējā un starptautiskā līmenī. Projekta aktivitātes ir vērstas uz jauniešu līdzdalības celšanu uzņēmējdarbībā ar augstu pievienoto vērtību (STEM) jomās, līdz ar to projekts sniedz būtisku ieguldījumu mazu un vidēju uzņēmumu attīstībai.

Aktivitātes projekta mērķa sasniegšanai

  1. Mācību programmas un materiālu izstrāde par STEM balstītu uzņēmējdarbību. Pašlaik nav pieejamas mācību programmas un materiāli, kas apvienotu STEM jomas un uzņēmējdarbību. Mācību programmu un materiālu izstrādē tiks ņemtas vērā SIV skolnieku daudzveidīgās mācību vajadzības. 

  2. Skolotāju apmācība - apmācīti 20 skolotāji ( 7 Somijā, 7 Igaunijā, 6 Latvijā). Mācību process tiks balstīts uz darbu komandās. Tiks iesaistīti skolotāji no STEM un uzņēmējdarbības jomām. Apmācībām izvēlētie skolotāji līdzdarbosies mācību programmas un materiālu izstrādē.

  3. SIV skolnieku apmācības STEM uzņēmējdarbībā, izmantojot izstrādāto mācību programmu un materiālus – 5 skolas un 28 skolnieki Somijā, 5 skolas un 28 skolnieki Igaunijā, 5 skolas un 24 skolnieki Latvijā. Projektā ir plānots iesaistīt vispārizglītojošās skolas, skolas no attāliem lauku reģioniem un speciālās izglītības iestādes. SIV skolnieku īpašās vajadzības ir daudzveidīgas un var tikt klasificētas kā invaliditāte, mācību vai uzvedības traucējumi, pie tam arī ļoti talantīgi skolnieki tiek bieži iedalīti SIV skolnieku kategorijā.

  4. 5 uzņēmumu un 7 uzņēmumu simulāciju nodibināšana. Katrā uzņēmumā tiks ieviests pārrobežu sadarbības elements – izglītojamie no vairākām valstīm strādās pie vienas biznesa idejas. Atbalstu izglītojamajiem nodrošinās mentori - 20 mentori (7 Somijā, 7 Igaunijā, 6 Latvijā), kas tiks apmācīti šīs aktivitātes laikā. Projekta ietvaros tiks rīkota nometne, kuras ietvaros skolnieki varēs izvēlēties, ar kuru mentoru vēlās sastrādāties. Nometnes laikā skolnieki un mentori strādās, attīstot skolnieku biznesa idejas un izstrādājot biznesa plānus, kā arī piesakoties dažādiem finanšu instrumentiem. Mentori turpinās sadarbību ar skolniekiem līdz projekta beigām.