top of page
Bez nosaukuma (297 × 210 mm) (2).png
Atjaunojamās enerģētikas tehniķis

Plānot, organizēt un veikt atjaunojamās enerģētikas iekārtu izbūvi un uzraudzību

Izglītības programma - Enerģētika un elektrotehnika

Iegūstamā kvalifikācija - Atjaunojamās enerģētikas tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments - Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse
uzņēmumos

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi /Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi /Elektroietaišu montāžas palīgdarbi /Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi /Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos /Sadales ietaišu izbūve /Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana /Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija /Elektrotehniskā dokumentācijas aizpildīšana /Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem /Atjaunojamo resursu izmantošana elektroenerģijas ražošanā /Atjaunojamo resursu izmantošana siltumenerģijas ražošanā /Atjaunojamās enerģētikas iekārtu montāža un uzstādīšana /Atjaunojamās enerģētikas iekārtu ekspluatācija /Atjaunojamās enerģētikas iekārtu demontāža un materiālu uztilizācija /Cauruļvadu montēšana /Elektrotīklu izbūves būvmašīnu vadīšana /Darbs spriegumaktīvā vidē /Hidrodinamisko un termodinamisko sistēmu uzstādīšana un ekspluatācija

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju, atbilstoši darba uzdevumam un/vai darba vadītāja norādījumiem, piesaistot nepieciešamos speciālistus.

bottom of page