top of page
Arhitekturas tehnikis.jpg
Arhitektūras tehniķis

Objekta uzmērīšanas veikšana un uzmērījumu rasējumu izgatavošana, orientēšanās jaunākajos un tradicionālajos būvmateriālos, ēku arhitektūras konstruktīvo mezglu izstrādāšana, grafiskas informācijas apkopošana un nepieciešamās dokumentācijas noformēšana

Izglītības programma - Arhitektūra

Iegūstamā kvalifikācija - Arhitektūras tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

(tikai 4-gadīgai programmai)

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos - informācija sekos

Profesionālie moduļi

Rasēšana, būvgrafika, skices /Arhitektūras būvmateriāli /Arhitektūras un māklsas vēsture /Zīmēšana /Kompozīcija, dizains /Maketēšana, uzmērīšana, fotofiksācija /Ēku daļas, būvelementi /Datorprojektēšna /Likumdošanas pamati /Ģeodēzija /Tehniskā svešvaloda /Profesionālā saskarsme /Arhitektūras projektēšana /Pilsētbūvniecība /Būvkonstrukcijas /Būvprojektu izstrāde /Prakse (zīmēšana) /Prakse (Rasēšana) /Prakse (Gleznošana) /Prakse (Ģeodēzija) / Prakse (Vispārceltnieciskie darbi) / Prakse (Datorprojektēšana) /Prakse (Sausā būve) / Prakse (Uzmērīšana) /Prakse (Maketēšana) /Kvalifikācijas prakse /Sabiedrības un cilvēka drošība /Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas /Valodas, kultūras izpratne un izpausmes /Iniciatīva un uzņēmējdarbība /Specializācija  

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Arhitektūras tehniķis ir speciālists, kurš ir ieguvis profesionālo vidējo izglītību arhitektūrā, apguvis praktiskos projektēšanas pamatprincipus, veic objekta uzmērīšanu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, orientējas jaunākajos un tradicionālajos būvmateriālos, arhitekta vadībā izstrādā ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas, orientējas būvniecības izmaksu veidošanās jautājumos, grafiski apkopo informāciju un noformē nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas.

bottom of page