top of page

2019./2020.mācību gadā darbu turpinām PuMPuRS projektā

2019./2020. mācību gads Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā sākās ar ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" nodrošinātajām 3 moduļu darbnīcām pedagogiem, kas notika 27.08.2019. un 20.09.2019. kopā 12 stundu apmērā. Darbnīcās 19 tehnikuma pedagogi apguva prasmes atpazīt un sagrupēt riskus, veidot individuālā atbalsta plānus un tos izvērtēt. Skolotāji dalījās arī pieredzē.Foto: pixaby.com

Finansējuma izlietojums ESF projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 2019./2020. m.g. pirmajā pusgadā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā 2019./2020.m.g. pirmajā pusgadā projektā PuMPuRS tika izveidoti individuālā atbalsta plāni 86 priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas audzēkņiem.

No tiem: ⦁ 29 audzēkņiem projekta ietvaros tika sniegtas tikai individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem tās nepieciešamas, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku. ⦁ gan finansiālais atbalsts, gan individuālās konsultācijas tika sniegtas 23 izglītojamajiem. ⦁ 34 audzēkņi saņēma finansiālo atbalstu dažādu (transporta, ēdināšanas, dienesta viesnīcas) izdevumu segšanai.


No projekta līdzekļiem izglītojamajiem tika kompensēti izdevumi par: ⦁ ēdināšanu 1682,00 eiro apmērā, ⦁ transportu 575,00 eiro apmērā, ⦁ dienesta viesnīcu 1279,00 eiro apmērā. Projekta īstenošanā piedalījās 33 pedagogi un 1 grāmatvedis. Pedagogi 1.semestrī kopā nostrādāja 1211 stundas, sniedzot individuālās konsultācijas un konsultatīvo atbalstu izglītojamajiem. Par darbu ar audzēkņiem pedagogi saņēma projekta finansējumu.

Comments


Archive
bottom of page