Eiropas Savienības fondu darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums piedāvā apgūt:

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas:

Pieteikšanās elektroniski

Testēšanas pamati

mācības plānotas no 28.09. – 12.12. (160 h)

uzņem ar iegūtu vidējo izglītību

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences:

 • atpazīt algoritma struktūru veidus;

 • lasīt algoritmu;

 • izstrādāt un novērtēt algoritmus;

 • izstrādāt algoritmu kādā no programmēšanas valodām.

 

 

Profesionālā angļu valoda automehāniķiem

mācības plānotas no 28.09. – 12.12. (160 h)

uzņem ar iegūtu pamatizglītību

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences:

 • mutiski komunicēt ar darba devēju, klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem angļu valodā;

 • lasīt profesionālos dokumentus un tehnisko dokumentāciju angļu valodā;

 • sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus;

 • lietot elektroniskās datu bāzes.

 

 

Profesionālā saziņa svešvalodās (angļu un krievu) klientu apkalpošanas speciālistiem

mācības plānotas no 28.09. – 12.12. (160 h)

uzņem ar iegūtu pamatizglītību

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences:

 • mutiski komunicēt, risināt sarunas ar sadarbības partneriem un klientiem, pielietojot klausīšanās un runāšanas prasmes divās svešvalodās;

 • rakstveidā komunicēt (ārējā un iekšējā komunikācija) ar sadarbības partneriem, esošajiem un potenciālajiem klientiem, pielietojot rakstīšanas un lasītprasmes divās svešvalodās;

 • komunicēt e - vidē, sniedzot profesionālu informāciju divās svešvalodās.

 

 

Profesionālā saziņa svešvalodās (angļu un krievu) pavāriem

mācības plānotas no 28.09. – 12.12. (160 h)

uzņem ar iegūtu pamatizglītību

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences:

 • lietot nozares profesionālos terminus svešvalodās, t.sk. angļu valodā;

 • brīvi sazināties svešvalodās, t.sk. angļu valodā – lietot plašus skaidrojumus, diskutēt, risināt problēmas darba vietā par saistītām tēmām;

 • izmantot svešvalodu, t.sk. angļu valodas, prasmes rakstiskajā saziņā, t.sk., izmantojot datora programmatūru;

 • skaidrot un izvērtēt komunikācijā ar tūrisma nozari visdažādāko/saistīto informāciju svešvalodās, t.sk. angļu valodā.

 

 

Programmēšanas pamati

mācības plānotas no 28.09. – 12.12. (160 h)

uzņem ar iegūtu vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences:

 • uzrakstīt programmatūras vienības pirmkodu atbilstoši lietotāja vajadzībām;

 • analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu;

 • īsi un saprotami formulēt pirmkoda fragmenta darbības principus;

 • pārbaudīt programmatūras darbību;

 • uzlabot koda struktūru (refaktorēt);

 • pārbaudīt tīmekļa vietnes programmatūras darbību;

 • uzturēt tīmekļa vietnes programmatūras daļu un nepieciešamības gadījumā to atjaunināt;

 • uzlabot tīmekļa vietnes programmatūras koda struktūru.

SketchUp padziļinātais kurss

mācības plānotas no 28.09. – 12.12.

uzņem ar iegūtu vidējo izglītību

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences:

 • attēlot izstrādājumu dažādās projekcijās, izmantojot SketchUp programmu;

 • attēlot rasējumā 2D/3D vizualizācijā materiālus, griezumus un šķēlumus, izmēru izvietošanu;

 • lasīt izstrādājumu rasējumus;

 • pielietot SketchUp dažādu detaļu projektēšanā.

 

 

Uzņēmējdarbības organizācija

mācības plānotas no 28.09. – 12.12. (160 h)

uzņem ar iegūtu vidējo izglītību

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences:

 • izvēlēties biznesa idejai piemērotāko komercdarbības formu, finanšu līdzekļu avotus, ievākt nepieciešamo informāciju;

 • sagatavot naudas plūsmas grafiku, plānot peļņas vai zaudējumu aprēķinu;

 • veikt tirgus izpēti un datu analīzi, izstrādāt idejas tirgzinības pasākuma plāna īstenošanai;

 • pieņemt lēmumus par problēmu risinājumu konkrētās situācijās savas profesionālās darbības jomā;

 • sagatavot prezentāciju un prezentēt biznesa plānu, argumentēt savu viedokli par iegūtajiem rezultātiem.

 

 

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība

mācības plānotas no 28.09. – 12.12. (160 h)

uzņem ar iegūtu vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences:

 • sagatavot ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības reģistrus un nepieciešamās atskaites, pārskatus reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem vienkāršā ieraksta sistēmā;

 • sagatavot ieņēmumu reģistru un nepieciešamās atskaites, pārskatus reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem vienkāršā ieraksta sistēmā;

 • sagatavot ieņēmumu uzskaites reģistru un nepieciešamās atskaites un pārskatus nereģistrētā saimnieciskā darbība.

 

 

AutoCAD padziļinātais kurss*

mācības plānotas no 28.09. – 12.12. (160 h)

*saturs vēl tiek precizēts

Profesionālās pilnveides izglītības programmu mācībās var iesaistīties jaunieši:

 • vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);

 • kuri nemācās (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās);

 • ir nenodarbināti.

 

Stipendijas apmērs vienam izglītojamam 5 euro par vienu mācību dienu, nepārsniedzot 115 euro mēnesī, ja izglītojamam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu. Mācību laikā pieejama dzīvošana tehnikuma dienesta viesnīcā Priekuļos.

 

Pieteikšanās mācībām:

Elektroniski tiešsaistē.

Klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29415137.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png