Cēsu tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā noslēgusies ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārta.

Šī projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
 Latvijas pašvaldībām,
 izglītības iestādēm,
 Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

3. kārtu sekmīgi pabeiguši 43 audzēkņi 4 specialitātēs:

  • Mēbeļu restaurācija

  • Koka izstrādājumu dizains, restaurācija

  • Datu analīze un pārskatu

  • sagatavošana

  • Google Adwords kampaņu organiz.

 

Pavisam visās 3 kārtās šī projekta ietvaros CTDV mācības beiguši un savas kompetences pilnveidojuši 142 pieaugušie.

NĀC MĀCĪTIES CĒSU TEHNOLOĢIJU UN DIZAINA VIDUSSKOLĀ!

Neformālās izglītības programmas 3. kārtas piedāvājums skatāms šeit.

Kas ir Jauniešu garantija?

Jauniešu garantija ir iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem atgriezties izglītības iestādē vai iekļauties darba tirgū, tādējādi mazinātos jauniešu bezdarbs un uzlabotos konkurētspēja darba tirgū. Jauniešu garantijas piedāvātie atbalsta pasākumi norisināsies no 2014. līdz 2020. gadam.

Kas ir Jauniešu garantijas mērķauditorija?

Jauniešu garantija galvenokārt attiecas uz jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā. Jauniešiem pēc reģistrācijas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) vai jauniešu garantijas klienta statusa saņemšanas 4 mēnešu laikā tiek piedāvāts kvalitatīvs darba, mācekļa prakses, stažēšanās, kā arī izglītības piedāvājums, tajā skaitā izglītības programmas, kuras pabeidzot tiek iegūta atzīta profesionālā kvalifikācija.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piedāvā jauniešiem divas reizes gadā – vasarā un ziemā – iestāties un uzsākt mācīties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, kurās 1 vai 1,5 gada laikā iespējams apgūt tautsaimniecībā noderīgu profesiju. VIAA jauniešu garantijas projekta ietvaros profesiju var apgūt arī tie jaunieši, kuri ir studenti, bet nestudē pilna laika dienas nodaļā, kā arī profesiju ieguvušie jaunieši, ja profesionālā kvalifikācija iegūta vismaz gadu pirms mācību uzsākšanas projektā.

Kādas iespējas sniedz Jauniešu garantija?

Jauniešiem tiks piedāvāts atbalsts darba meklēšanā un pamatprasmju apgūšanā, būs iespējamas karjeras konsultācijas, kā arī dalība konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos.

Profesijas apguves laikā jaunieši saņem mērķstipendiju. Apgūstot profesiju kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, VIAA īstenotā jauniešu garantijas projekta ietvaros, jaunieši saņem ikmēneša mērķstipendiju 70-115 eiro apmērā, kā arī iegūst papildu sertifikātu vai apliecību, ja tādi nepieciešami, lai varētu uzsākt darba gaitas izvēlētajā profesijā.

 

Kā noritēs Jauniešu garantija?

  1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar 119 pašvaldībām neaktīvajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem piedāvās regulāru padomdevēju atbalstu un dalību pasākumos prasmju attīstīšanai, īstenojot individuālu pasākumu programmu.

  2. VIAA īstenos 1-gadīgas un 1,5-gadīgas profesionālās izglītības programmas, radot iespēju jauniešiem (17-29 g.), īsā laikā apgūt kādu no aptuveni 90 profesijām.

  3. NVA palielinās īstenoto pasākumu apjomu, sniedzot jauniešiem (15-29 g.) informāciju par Latvijā pieejamām darbavietām, profesionālās pilnveides programmām un darbam nepieciešamajām iemaņām.

Jauniešu garantijas informācijas grafika

 

Atbalsta instrumenti - jauniešiem

 

Normatīvie dokumenti:

 

Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvā padome
Lai nodrošinātu sadarbību sekmīgai Jauniešu garantijas programmas īstenošanai un pārraudzībai, 2014.gadā tika izveidota Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvā padome, kas ietver gan nozaru ministriju pārstāvjus, gan nevalstiskā sektora ekspertus.

Padomes galvenie uzdevumi ir izvērtēt situāciju jauniešu nodarbinātības un bezdarba  mazināšanas  jomā,  sniegt  viedokli par jaunatnes politikas jomā izstrādātajiem  dokumentiem, pētījumiem, par ikgadējiem Jauniešu garantijas programmas īstenošanas progresa ziņojumiem un  pārskatiem, veicināt starpresoru sadarbību, informēt sabiedrību, īpaši jauniešus, par aktualitātēm Jauniešu garantijas programmas īstenošanā.
 

Plašāka informācija par Jauniešu garantijas programmu pieejama:

NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491
VIAA mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesu_garantija/jg_info_materiali/
JSPA mājas lapā: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari
OECD pētījums "Investējot jauniešos: Latvija"

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png