top of page
betonesanas tehnikis.jpg
Betonēšanas
tehniķis

Betona un dzelzsbetona konstrukciju izgatavošanas organizēšana un veikšana ēku un inženierbūvju būvdarbos vai betona būvizstrādājumu izgatavošana ražotnē

Izglītības programma - Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija - Betonēšanas tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

(tikai 4-gadīgai programmai)

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos - informācija sekos

Profesionālie moduļi

Sabiedrības un cilvēka drošība /Iniciatīva un uzņēmējdarbība /Būvniecības procesi un būvdarbu veidi /Tehnisko zīmējumu skiču izstrāde /Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana /Ģeodēzisko darbu izpilde /Betonēšanas pamati /Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana /Betonēšanas darbu sagatavošana objektā / Tehnisko zīmējumu skiču izstrāde betonēšanas darbiem /Būvkonstrukciju betonēšana objektā /Būvkonstrukciju izgatavošana ražotnē /Betonēšanas darbu organizēšana /Betonēšanas darbu dokumentēšana /Zaļās prasme /IKT 1. un 2. līmenis /Valodas, kultūras izpratne un izpausmes /Sociālās un pilsoniskās prasmes /Betona masas ražošana /Betona grīdu izbūve /betona konstrukciju atjaunošana /Betonēšanas darbu prakse

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Betonēšanas tehniķis būvdarbu vadītāja vai uzņēmuma

struktūrvienības vadītāja vadībā organizē un uzrauga betonētāju darbu, veic betona un dzelzsbetona konstrukciju izgatavošanu ēku, autoceļu, dzelzceļu un hidrotehnisko būvju būvniecības darbos vai izgatavo betona būvizstrādājumus uzņēmuma ražotnē, kontrolē un fiksē izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, nodrošina, lai betonēšanas darbi tiktu veikti atbilstoši projekta dokumentācijai, būvnormatīvu un standartu prasībām.

bottom of page