Ekoskola

ekoskolas_latv.jpg

Publicēts 20.09.2022.

Ekoskola uzņem dalībniekus

Vai esi radošs un aktīvs tehnikuma jaunietis? Tev rūp, kas notiek apkārt? Tev ir jaunas idejas, kā rūpēties par apkārtējo vidi un resursiem? Esi dabai draudzīgs?

 

Aicinām Tevi iesaistīties tehnikuma aktivitātēs, pārstāvēt jauniešu viedokli, intereses un vajadzības! Ja Tev ir ko teikt, patīk darīt un sadarboties - piesakies dalībai Ekoskolas programmā!

Pieteikuma anketu aizpildi ŠEIT.

Informācija par programmu

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības
modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā
savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Šī programma
neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā - tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem
mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi un līdz ar
to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo
sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.
Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes
pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to
prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.
Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 56 000 skolu visā pasaulē, Latvijā tās ir
gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī
programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un
sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.
Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolēniem veidot un īstenot
aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās. Ekoskolu
programma ir balstīta kompetenču pieejā un ir veids, kas palīdz sasniegt gan mācību standartā un
programmās definētos sasniedzamos rezultātus, gan vides aizsardzības un ilgtspējīgās attīstības
mērķus.

Programma darbojas

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur vides pārvaldes sistēmas izveidošanu un
darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 soļiem Ekoskolu
programmā. Šie soļi ir:

 • Ekopadome;

 • Skolas Vides novērtējums;

 • Skolas rīcības plāns;

 • Pārraudzība un izvērtēšana;

 • Sasaiste ar mācību saturu;

 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana;

 • Vides kodekss.

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb
darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai, izejot
no vides novērtējuma, ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts

pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu
meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var
izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā Ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:

 • Atkritumi;

 • Enerģija;

 • Ūdens;

 • Transports;

 • Vide un veselīgs dzīvesveids;

 • Skolas vide un apkārtne;

 • Klimata izmaiņas;

 • Meži;

 • Pārtika;

 • Bioloģiskā daudzveidība.

Ekoskolu programmmas ietvaros VIF šobrīd īsteno arī vairākas vides izglītības aktivitātes un
kampaņas, kā piemēram, Ekoskolu forumi un Ekoskolu Rīcības dienas. 


Ekoskolu zaļais karogs

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas
vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides
kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Informācija no www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

Publicēts 29.08.2022.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums pievienojas programmai "Ekoskola"

Daudz videi draudzīgu, izglītojošu un radošu darbu!

302129919_5956647757708180_2260972113156206248_n.png
Ekoskola uzaicinajums (Instagram ziņa (kvadrātveida)).png